Archiwum

 

 

Projekt wspolfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór na stanowisko koordynatora projektu.

Dyrektor SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko koordynatora projektu "Komputerowy Świat Wiedzy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe.

Wymagania:
 

1. Wykształcenie wyższe - ekonomiczne lub marketing i zarządzanie,
2. Znajomość narzędzi i metod zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków EFS i zespołem projektowym,
3. Udział w projektach o wartości powyżej 250 tys. zł. dofinansowywanych ze środków EFS na stanowisku koordynatora,
4. Doświadczenie poprzez udział w projekcie dofinansowywanym ze środków EFS na stanowisku innym niż koordynator,
5. Znajomość zasad prowadzenia projektów innowacyjnych,
6. Umiejętność zarządzania zespołem,
7. Znajomość przepisów Prawo Zamówień Publicznych.

Do zadań koordynatora należeć będzie:
Kierowanie realizacją projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zawartą umową o dofinansowanie, wnioskiem aplikacyjnym oraz przepisami krajowymi i wspolnotowymi.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w terminie 01.09.2009r. - 31. 08. 2011r.

Nabór zostanie unieważniony w momencie niepodpisania umowy na realizację projektu z instytucją pośredniczącą.

Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka :
ul. Hirszfelda 6
20-092 Lublin
Od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Termin składania ofert upływa 31.08.2009r.

 

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko koordynatora projektu konkursowego

"Komputerowy Świat Wiedzy"


Dyrektor SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie informuje, że stanowisko koordynatora projektu konkursowego "Komputerowy Świat Wiedzy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Miasto Lublin/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, po przeprowadzeniu naboru, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta-został wybrany pan Mariusz Sagan zamieszkały w Lublinie.


Uzasadnienie wyboru kandydata.

W wyniku analizy merytorycznej złożonych dokumentów komisja oceniła pozytywnie kandydaturę pana Mariusza Sagana, jako kandydata spełniającego wymagania konkursowe w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia do wykonywania pracy na w/w stanowisku.