Komputerowy świat wiedzy

 

Miasto Lublin oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Słabo Widzącej im, Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
realizują projekt edukacyjny

Komputerowy świat wiedzy


     Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania informatyki dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej o różnym stopniu uszkodzenia wzroku. Program ten zostanie udostępniony pozostałym placówkom kształcącym dzieci niewidome i słabo widzące w Polsce.

Biuro projektu:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie Ul. Hirszfelda 6,
20-092 Lublin, tel. 081 7471423, fax 081 7483936
e-mail: oswnw@um.lublin.pl
www.soswlublin.pl/hirszfelda/komputerowyswiatwiedzy/

     Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod tym linkiem.

      Rozpoznanie potrzeb i możliwości uczniów z uszkodzonym wzrokiem jest pierwszym krokiem w opracowaniu programu dotyczącego nabywania i rozwijania umiejętności w zakresie obsługi komputera, rozumienia jego interaktywności, wykonywania zadań i rozwiązywania problemów z jego zastosowaniem. W tym celu w okresie grudzień 2009 i styczeń 2010 przeprowadzono diagnozę możliwości i potrzeb uczniów kształcenia zintegrowanego w aspekcie edukacji informatycznej. Diagnozą objęto 24 uczniów z dysfunkcją wzroku, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.
Uwaga diagnostów skupiła się na obszarach funkcjonowania istotnych w pracy z komputerem - przebieg procesów poznawczych, w tym: percepcja, uwaga, pamięć, myślenie, a także sprawność w zakresie małej motoryki, poziom koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz uwaga słuchowa. Dzięki uzyskanym informacjom ustalono kryteria doboru właściwego sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia dostępności komputera każdemu dziecku.

Harmonogram zajęć w ramach programu "Komputerowy Świat Wiedzy"
 
Klasa 0 - I
 
Bożena Kazanowska - wtorek 12.30 - 13.15
Beata Krzych              - środa  10.25 - 11.10
 
Klasa II
 
Ewa Prusak               - wtorek 10.25 - 11.10
Agnieszka Gajewska - piątek  10.25 - 11.10
 
Klasa III
 
Beata Dziduch          - wtorek   7.45 -   8.30
Urszula Marzęda       - piatek  12.10 - 12.55

      W dniu 5.12.2009 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Zofii Sękowskiej w Lublinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia realizacji projektu „Komputerowy Świat Wiedzy". Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 250 080 zł w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Konkurs ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lubelskiej prasy: Gazety Wyborczej i Kuriera Lubelskiego. Wynikiem spotkania był artykuł prasowy: „Komputer bez tajemnic dla niewidomych dzieci"- Gazeta Wyborcza 6.12.2009 r. Informacje o projekcie ukazały się także w prasie ogólnopolskiej: Rzeczpospolita - 14 grudnia 2009 r. Gazeta Wyborcza - 10 grudnia 2009 r., a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

     Dnia 12.04.2010 r. decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty zatwierdzony został "Innowacyjny program nauczania informatyki dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej o różnym stopniu uszkodzenia wzroku". Program został opracowany przez tyflopedagogów i informatyka z Ośrodka na podstawie przeprowadzonej diagnozy.
 
     W dniach 26-30 czerwca 2010 r. 6 nauczycieli odbyło szkolenie z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu komputerowego potwierdzone certyfikatem. Program kursu obejmował m.in. obsługę programów udźwiękawiających i powiększających dla uczniów niewidomych i słabo widzących, zastosowanie specjalistycznego sprzętu, znajomość zagadnień z zakresu obsługi Internetu.
 
      W dniu 1.09.2010 r. odbyło się spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Rodzice zostali szczegółowo zapoznani z celami projektu, przebiegiem działań i harmonogramem zajęć (harmonogram w załączeniu). Rodzice poinformowani zostali także o pomocach dydaktycznych, jakie zostaną zakupione w ramach projektu (4 stanowiska komputerowe wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem, edukacyjne programy komputerowe). Odbyła się rekrutacja do projektu- wszyscy uczniowie klas I-III biorą udział w projekcie. Rozdane zostały gadżety promocyjne.

      W dniach 6.12.2010 r.- 17.12.2010 r. przeprowadzono zadanie audytowe projektu. Raport końcowy z dnia 21.12.2010r. wydał pozytywną opinię dotyczącą prawidłowości realizacji projektu. Zdaniem zespołu audytującego projekt realizowany jest zgodnie z założeniami, wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o udzielenie wsparcia. Beneficjent zastosował się do obowiązujących przepisów i zasad dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

      W lutym 2011 r. przeprowadzona została diagnoza międzysemestralna w celu zbadania postępów nauczania uczniów klas I-III biorących udział w projekcie. Diagnozę przeprowadziło 3 nauczycieli i 3 rewalidatorów prowadzących zajęcia informatyczne z uczniami. Opracowany został raport zawierający informacje z przeprowadzonej diagnozy.

      W dniu 2 czerwca 2011 r. uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Zdjęcia z wycieczki można obejrzeć w galerii.

     Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 16 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej Grand Hotelu Lublinianka. Zaproszeni goście ( nauczyciele uczący dzieci z dysfunkcją wzroku, władze oświatowe i miejskie, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą) z zainteresowaniem obejrzeli prezentacje ilustrujące przebieg i efekty realizowanego projektu, wysłuchali wnioski zawarte w raporcie końcowym.