Regulamin

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA DNIA OBOWIĄZUJĄCA
W INTERNACIE SOSW ul. Wyścigowa 31

6:30 – 7:30 pobudka, toaleta poranna, śniadanie:

1. Wychowankowie budzeni są przez wychowawcę pełniącego dyżur nocny o godzinie 6.30
2. Przed zejściem na śniadanie wychowanek wykonuje toaletę poranną, zmienia piżamę na strój dzienny.
4. Na śniadanie wychowankowie schodzą tak, by do godziny 7.45 zjeść śniadanie. Po tym czasie śniadanie nie będzie wydawane.
5. Młodzież w jadalni zachowuje się zgodnie z zasadami ustalonymi.

7.20 – 7.45 poranne porządki w sypialni:

1. Osobą koordynującą porządek w sypialni, jest wychowanek uprzednio wyznaczony przez gospodarza (gospodynię) sypialni. Do jej obowiązków należy:
– odkurzanie podłogi,
– wyniesienie śmieci i zmiana worka w koszu,
– wytarcie kurzu na półkach, parapecie i szafach,
– porządek na stole.
2. Pozostałe osoby ścielą swoje łóżka, naciągają narzutę, robią porządek w swojej szafie i na półkach z książkami i porządkują rzeczy wokół swojego łóżka.
3. Zmiana obuwia następuje w szatni, a obuwie zamienne trzymane jest w „bucikarni” w holu internatu

12:45 – 14:45 obiad:

1. Młodzież schodzi na obiad po uprzednim umyciu rąk.
2. Na obiedzie obowiązuje samoobsługa, wychowankom z dysfunkcjami ruchu pomagają wychowawcy dyżurujący na jadalni.
3. Warunkiem otrzymania posiłku jest opłacenie wyżywienia w wyznaczonym czasie.
4. Po spożyciu posiłku wychowanek odnosi brudne naczynia do okienka „zwrot naczyń”, wyciera po sobie stolik pozostawiając go czystym.

Do – 16.30 – czas wolny w zależności od planu lekcji:

W czasie tym można przyjmować gości, zwalniać się do miasta i wykorzystywać go wg własnego uznania.
Odwiedziny:
Odwiedziny dozwolone są w godzinach od 15.00 do 16.30 i od 19.00 do 20.30. w świetlicy Internatu.
Przybywający w odwiedziny zobowiązany jest do zgłoszenia się do wychowawcy i określenia jak długo będzie przebywał w internacie.
Za niezgodne z regułami panującymi w internacie zachowanie odwiedzający może otrzymać zakaz przebywania na terenie internatu.

2. Wyjścia zgodnie z zasadami wyjść.

Wyjścia i powroty w czasie wolnym:

Wychowankowie mają prawo wyjść poza teren internatu po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego oraz odnotowaniu terminu wyjścia i powrotu do internatu
w Zeszycie Wyjść .
Po powrocie do internatu wychowankowie mają obowiązek zgłosić swoje przyjście wychowawcy pełniącego dyżur.
Powroty wychowanków do internatu powinny być punktualne.
W przypadku opóźnienia ustalonego terminu powrotu do internatu wychowanek powinien telefonicznie uprzedzić o tym dyżurującego wychowawcę.
Wychowankowie mają obowiązek wrócić do internatu do godziny 16.30
Wyjścia z internatu nie powinny mieć miejsca w czasie przeznaczonym na naukę własną.
6. Poza czasem wolnym wyznaczonym regulaminem każdorazowe wyjście z internatu wymaga zgody wychowawcy grupy
7. W przypadku nie zgłoszenia się wychowanka do godziny 16.30 dyżurujący wychowawca ma obowiązek zastosować obowiązujące w internacie procedury bezpieczeństwa (ustalić miejsce pobytu wychowanka, nawiązać z nim kontakt, a jeżeli próby te się nie powiodą, niezwłocznie zawiadomić o zaginięciu wychowanka jego rodziców, wicedyrektora/dyrektora placówki, oraz policję).

Wyjazdy i powroty do domów rodzinnych

Wychowankowie wyjeżdżają do domów rodzinnych na weekend lub w ciągu tygodnia.
Dokładne terminy weekendowych wyjazdów do domu i powrotów do internatu wychowankowie podają wychowawcy, który wpisuje je do Zeszytu Raportów.
O wyjeździe w ciągu tygodnia wychowankowie powinni poinformować wychowawcę, podać cel i termin wyjazdu oraz powrotu. Wychowawczyni odnotowuje ten wyjazd w Zeszycie Wyjść.
Wychowanek powinien prosić o dokonanie potrzebnych odliczeń z wyżywienia.
Po przyjeździe z domu do internatu wychowankowie mają obowiązek zgłosić swój powrót dyżurującemu wychowawcy.
W przypadku zmiany ustalonego terminu powrotu wychowanka z domu, jego rodzice/opiekunowie powinni telefonicznie uprzedzić o tym wychowawców grupy w internacie.
Powrót wychowanka z domu do internatu powinien mieć miejsce do godziny 20.00,
a w czasie letnim do 20.30.

15.30 – 18.00 nauka własna

Wychowanka obowiązuje codziennie obowiązkowa nauka własna.
Mieszkańców internatu obowiązuje następujący czas trwania nauki własnej:
17:00 – 18:30
Wychowanek może być zwolniony z nauki własnej przez wychowawcę w sytuacji uznanej za wyjątkową.
Na naukę własną przeznaczone są następujące pomieszczenia:
pokoje sypialne, uczelnie, czytelnia, świetlica
W czasie trwania obowiązkowej nauki wychowanka obowiązuje:
zachowanie bezwzględnej ciszy
utrzymywanie w należytym porządku książek, zeszytów, przyborów szkolnych
stosowanie się do poleceń wychowawcy
zgłoszenie wychowawcy trudności w opanowaniu materiału szkolnego
po zakończeniu zajęć pozostawienie pomieszczeń w należytym porządku
zakaz korzystania z komputerów, ze sprzętu audio – video w celach rozrywkowych,
zakaz przyjmowania gości,
zakaz zwalniania się do miasta .
Wychowanek ma prawo korzystać z pomocy koleżeńskiej, a także samemu pomagać kolegom i koleżankom w nauce.
W uzasadnionych przypadkach wychowawca grupy ma prawo zmienić godzinny trwania nauki własnej np. późna pora kończenia zajęć przez wychowanków, imprezy internackie, zorganizowane wyjścia młodzieży itp.

18:30-19:00 kolacja:

1. Młodzież na kolację schodzi po uprzednim umyciu rąk o godzinie 18:30.
3. Na kolację wychowankowie schodzą tak by zakończyć posiłek do godziny 19.00;
po tym czasie kolacja będzie wydawana tylko w zgłoszonych wcześniej i uzasadnionych przypadkach.
4. Na kolacji obowiązuje samoobsługa, wychowankom z dysfunkcją ruchu pomagają wychowawcy dyżurujący na jadalni.
5. Po spożyciu posiłku wychowanek pozostawia na stole porządek, a naczynia odnosi do okienka „zwrotu brudnych naczyń”.

19.00 – 21.00 zajęcia świetlicowe:

Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.
Wychowankowie internatu winni indywidualnie lub zbiorowo uczestniczyć w zajęciach służących kształtowaniu pożądanych wzorów spędzania wolnego czasu i uczestniczenia w kulturze oraz ujawnianiu i rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań. W tym celu na zasadach dobrowolnego wyboru mogą:
uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez szkołę , placówki wychowania pozaszkolnego, lub w innych zajęciach organizowanych
w internacie,
brać udział za zgodą wychowawcy w zajęciach klubów, towarzystw, instytucji sportowych.

21.00 – 21.45 przygotowanie do snu, toaleta wieczorna:

Od godziny 21.00 każdy ma obowiązek przebywać na swoim piętrze lub w świetlicy.
Młodzież wykonuje toaletę wieczorną, zmienia strój na nocny, ścieli łóżko, wycisza się.
Do godziny 21.30 należy pościelić łóżko.
Od godziny 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna.

Po 22.00 dodatkowa nauka własna:

Młodzież może uczyć się dodatkowo po 22.00, nie dłużej niż do 24.00
Przed rozpoczęciem nauki należy posłać łóżko i wykonać toaletę wieczorną, by później niepotrzebnie nie hałasować.
Dodatkowa nauka odbywa się w świetlicy, jadalni lub innych pomieszczeniach po zgłoszeniu wychowawcy pełniącemu dyżur główny.
W czasie dodatkowej nauki obowiązuje bezwzględna cisza.
Wychowanek powinien po zakończeniu nauki pozostawić używane pomieszczenie
w ładzie i porządku
Wychowawca pełniący dyżur nocny może nakazać wychowankowi natychmiastowe położenie się do łóżka jeżeli zachowuję się on nieodpowiednio.

Wicedyrektor SOSW
ds. opiekuńczo-wychowawczych
mgr Danuta Kaczorowska