,,Chroń swoją młodość – wybieraj świadomie”

,,Chroń swoją młodość – wybieraj świadomie”

Program ,,Chroń swoją młodość – wybieraj świadomie” wdrażany jest od października br. Ideą programu jest promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego stylu życia.
Głównym celem opracowanego przez nas programu działań profilaktycznych  jest ochrona wychowanka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych hamujących lub niszczących jego rozwój.
Z przyjętego celu głównego wynikają następujące cele szczegółowe:

 • Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój wychowanka.
 • Propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez ukazanie szkodliwości i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • Dostarczanie informacji o zachowaniach ryzykownych oraz wskazanie możliwości unikania zagrożeń i radzenia sobie z nimi.
 • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat podejmowania przedwczesnych i ryzykownych kontaktów seksualnych.
 • Kształtowanie u młodzieży umiejętności interpersonalnych, postawy asertywnej (umiejętności radzenia sobie z presją społeczną), skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi emocjami takimi jak gniew, zło, wrogość
 • Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i przemocy wśród młodzieży
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań – kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów

Cele i założenia programu działań profilaktycznych zostały oparte na treściach zawartych w Programie Wychowawczym SOSW oraz skorelowane z Rządowym Programem ,, Bezpieczna i przyjazna szkoła’’ na lata 2014 – 2020.

Treści programu działań profilaktycznych dotyczą następujących zagadnień:

 1. Skutki zażywania i oddziaływania używek na organizm człowieka (alkohol, papierosy, dopalacze)
 2. Mechanizm powstawania uzależnienia od środków psychoaktywnych – etapy
 3. Istota i specyfika zachowań agresywnych i przemocowych
 4. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa, argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne przemawiające za opóźnieniem wieku inicjacji seksualnej
 5. Postawa asertywna – sztuka odmawiania
 6. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

  Program realizowany jest przez panie: E. Wiejak i A. Jóźwik

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.